top of page

 

Madde 3: Derneğin Amacı

Aşağıdaki yollarla insan sağlığına katkıda bulunmaktır:

Türkiye genelinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanlarının, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanlarının, Nöroloji Uzmanlarının, Çocuk Nöroloji Uzmanlarının, Nöropsikiyatri Uzmanlarının, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının, Kardioloji Uzmanlarının, Dahiliye Uzmanlarının, Kadın Doğum Uzmanlarının, Üroloji Uzmanlarının, Diş Doktorlarının, PhD Psikologların,PhD Computer mühendislerin ve programcılarının, PhD Biyomedikal mühendislerin ve Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim) yöntemini kullanmaya haiz diğer üyelerin (Tıp doktorlarının, Doktora öğrencisi, master öğrencisi gibi) mesleki gelişme hedeflerinine katkıda bulunarak, bu hedefleri gerçekleştirmek için QEEG'nin (Quantative Elektroensofalogram) ve ERP'nin (Event Related Potansiyel) , ERP:MMN-Mismatch Negativity, P300, P3a, Neurometric  veri bankalarının,Loreta programlarının klinikte ve araştırmada kullanımını ve Biofeedback, Neurofeedback (EEG Biofeedback, Neurofeedback, Nöro-geribildirim) beyin eğitim yönteminin klinikte yalnız başına ya da diğer tekniklerle beraber kullanımını yaygınlaştırmak,  kullanım eğitimi vermek, verdirtmek, aynca gerekli test eğitimleri vermek, verdirtmek ve sertifikasyonlarını sağlamak.

Sertifikasyonlarını Sağlık Bakanlığı ile yürütülecek mevzuat çalışması ile süresini belirleyip sağlanması.

Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili tamamlayıcı  ve alternatif tıp kurullarında ve alınacak kararlarda temsilen görev almak ve /veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

c) Bu yöntemleri kullanan hekimler arasındaki ve/veya hekim-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde bu alanda hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

d) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve diğer uzmanlık bölümlerinin eğitiminde Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim) ve QEEG`nin seçmeli ders olarak okutulmasını sağlamak, standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminde bu standartlara uygun olarak öğretilmesi için gerekli izleme,  gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

e) Tıp öğrencilerine, başka tıp dallarındaki asistanlara  Biofeedback ve /veya QEEG`nin seçmeli ders olarak okutulmasını sağlamak standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

f) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi), Çocuk Nöroloji, Nöroloji , Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve diğer hekimlerinin uzman olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin içinde QEEG ve biofeedback eğitimide içine alacak koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.

g) Ülke genelinde Biofeedback yöntemi kullanarak stres ile mücadele ile ruh ve beden sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması, stresle mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

h) Toplumu Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim) ve QEEG konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

i) Bu alanda bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

j) Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim)  ve QEEG Sertifikasyonu alan Uzman hekimlerin ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

k) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

bottom of page