top of page

 

1. Bölüm:

Madde 1: Derneğin Adı

Katılımcı üyeler tarafından 28.06.2007 tarihinde düzenlenmiş işbu tüzükle Biofeedback, Neurofeedback, Psikiyatride QEEG ve ERP Kullanımı Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin adı, kısa olarak Neurobiofeedback Derneği olarak da adlandırılabilir ve kullanılabilir.

Madde 2: Derneğin Merkezi

Dernek merkezi, İSTANBUL ‘da olduğu belirtilmiştir. Dernek Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul İlinde başka adreslere üyelere danışılarak nakledilebilir.

Madde 3: Derneğin Amacı

Aşağıdaki yollarla insan sağlığına katkıda bulunmaktır:

Türkiye genelinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanlarının, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanlarının, Nöroloji Uzmanlarının, Çocuk Nöroloji Uzmanlarının, Nöropsikiyatri Uzmanlarının, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının, Kardioloji Uzmanlarının, Dahiliye Uzmanlarının, Kadın Doğum Uzmanlarının, Üroloji Uzmanlarının, Diş Doktorlarının, PhD Psikologların,PhD Computer mühendislerin ve programcılarının, PhD Biyomedikal mühendislerin ve Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim) yöntemini kullanmaya haiz diğer üyelerin (Tıp doktorlarının, Doktora öğrencisi, master öğrencisi gibi) mesleki gelişme hedeflerinine katkıda bulunarak, bu hedefleri gerçekleştirmek için QEEG'nin (Quantative Elektroensofalogram) ve ERP'nin (Event Related Potansiyel) , ERP:MMN-Mismatch Negativity, P300, P3a, Neurometric  veri bankalarının,Loreta programlarının klinikte ve araştırmada kullanımını ve Biofeedback, Neurofeedback (EEG Biofeedback, Neurofeedback, Nöro-geribildirim) beyin eğitim yönteminin klinikte yalnız başına ya da diğer tekniklerle beraber kullanımını yaygınlaştırmak,  kullanım eğitimi vermek, verdirtmek, aynca gerekli test eğitimleri vermek, verdirtmek ve sertifikasyonlarını sağlamak.

Sertifikasyonlarını Sağlık Bakanlığı ile yürütülecek mevzuat çalışması ile süresini belirleyip sağlanması.

Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili tamamlayıcı  ve alternatif tıp kurullarında ve alınacak kararlarda temsilen görev almak ve /veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

c) Bu yöntemleri kullanan hekimler arasındaki ve/veya hekim-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde bu alanda hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

d) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve diğer uzmanlık bölümlerinin eğitiminde Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim) ve QEEG`nin seçmeli ders olarak okutulmasını sağlamak, standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminde bu standartlara uygun olarak öğretilmesi için gerekli izleme,  gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

e) Tıp öğrencilerine, başka tıp dallarındaki asistanlara  Biofeedback ve /veya QEEG`nin seçmeli ders olarak okutulmasını sağlamak standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

f) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi), Çocuk Nöroloji, Nöroloji , Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve diğer hekimlerinin uzman olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin içinde QEEG ve biofeedback eğitimide içine alacak koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.

g) Ülke genelinde Biofeedback yöntemi kullanarak stres ile mücadele ile ruh ve beden sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması, stresle mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

h) Toplumu Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim) ve QEEG konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

i) Bu alanda bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

j) Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim)  ve QEEG Sertifikasyonu alan Uzman hekimlerin ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

k) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

Madde 4: Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Dernek, Üçüncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Sağlık Bakanlığı nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

b) Bu yöntemlerin kullanımında etik kuralların, eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerindeki Psikiyatri, Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kardioloji ve benzeri tıp bölümlerinin öğretim programının, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin içinde bu yöntemlerin (QEEG, Nörometrik Data bankası, Biofeedback, Neurofeedback gibi) ilgili tıp alanlarıyla bağlantılı olanlarının öğretilmesi standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

c) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak. Üyelerin, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla yurtdışındaki fuar, seminer, kongrelere gitmelerine vesile olmak, yurtdışından uzman getirmek, istihdam ettirmek.

e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası  ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.

f) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, bağışta bulunmak.

g) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.

h) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek.

ı) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

i) Her türlü motorlu araç satın almak, satmak, kiralamak.

j) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak.

k) Dernek maliki bulunduğu gayrimenkul mallar ile makine ve tesisleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek ettirebilir

l) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Madde 5: Uluslararası Derneklere Üyelik ve yurt dışından yardım alınması

a) Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir. ) Bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

b) Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

Madde 6: Etkinlik Araçları

Dernek kişisel gelişimleri için kullanabilecekleri donanımı üyelerinin hizmetine sunar.

Dernek aynı zamanda Neurofeedback (Nöro-geribildirim)’i okullarda, cezaevlerinde, evlerde, alkolik ve madde bağımlılarında donanımı söz konusu mekana götürerek uygulamaya çalışır.

Madde 7: Derneğin Kaynakları

Üye aidatı: Derneğe üyelik ve giriş aidatı alınır. Bu miktarı her yıl başında belirlemeye artırmaya ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir; bunun dışında, olası desteklemeler,ürün satışlarından elde edilen gelirler,derneğin sağladığı hizmet ve ödenekler,elden yapılan bağışlar, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ve yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmayan her türlü gelirden oluşur.

Madde 8: Derneğin Yapısı

Dernek, onur üyelerinden, etkin üyelerden ve yardımsever üyelerden oluşur.

a) Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda aidatı düzenli olarak derneğe ödeyen üyeler asil üyelerdir.

b) Onur üyeleri, derneğe önemli hizmette bulunmuş veya halen hizmetlerini sürdüren üyelerdir. Aidattan muaftırlar.

c) Yardımsever üyeler her yıl etkin üye aidatının iki katı veya daha fazlasını yatıran kişilerdir.

2. Bölüm:

Madde 9: Derneğe Üyelik

Derneğin asıl,onursal ve yardımsever olmak üzere üç tür üyeliği vardır:

I - Asıl üyelik:

Derneğe;

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi) Uzmanı olanlar, Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) Uzmanı olup, Ruh Sağlığı (Psikiyatri) alanında çalışanlar, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tıp dallarında uzmanlık eğitimi görmekte olanlar (Asistanlar),

Nöroloji yada Çocuk Nörolojisi uzmanı olanlar

Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzmanı olanlar,

Alternatif Tıp ve Tamamlayıcı tıpla uğraşan tüm tıp doktorları,

Psikolog, master veya doktora yapmış psikologlar,

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık mezunları,

Öğretmenler, Özel eğitim öğretmenleri

Beyin ve insan vucudu ile uğraşan her branştan

akademik görevi olanlar,

Hasta ve hasta yakınları, asıl üye olabilirler.

II- Onursal Üyelik:

a) Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b) Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

III- Yardımsever üyelik:

 Yardımsever üyeler her yıl etkin üye aidatının iki katı veya daha fazlasını yatıran kişilerdir. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 10: Üyelik Koşulları

Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I - Asıl Üyelik

a) Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren iki üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, Merkezdeki veya varsa bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu’na başvururlar.

b) Üyelik başvurusu, başvurudan sonraki ilk Merkez veya varsa Şube Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Başvuruları Merkez veya varsa Şube Yönetim Kurulu’nca kabul edildiğinde asıl üye olurlar. Sonuç başvurana en geç 30 gün içinde yazıyla bildirilir.

Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. Yeni üyeler varsa Şube Yönetim Kurulu’nca,

4 ayda bir dernek merkezine bildirilir.

d) Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

e) Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar. Bu kişilerin üyeliğini Merkez Yönetim Kurulu kabul ya da reddeder. Üyeliğe Kabul edilenler uygun görüldükleri şubelere devredilirler.

II- Onursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir. Aidattan muaftırlar.

III- Yardımsever üyelik

Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

Aidat ödemezler muaftır. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 11: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, bağlı olduğu şube yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile şube adresine gönderir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

II- Üyeliğin kendiliğinden düşmesi: Üyelik koşullarının ortadan

kalkması nedeniyle üyeliği düşürülür. Bu durumda olan üyelerin kendi  başvuruları ya da durumları  öğrenildiğinde yapılan işlem Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu şekilde üyeliği düşürülenlerde üyeliğin askıya alınması, soruşturma kuralları uygulanmaz ve Merkez Genel Kurul kararı koşulu aranmaz.

III-Üyelikten çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır.

b) Üyelikten çıkarılma; Merkez Onur Kurulu’nun soruşturma sonucu vereceği çıkarılma kararının, Merkez Yönetim Kurulu’nca onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.

c) Merkez Onur Kurulu’nca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelik hakları, ilk Merkez Genel Kurulu’na dek Merkez Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır.

d) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek

e) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

f) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

g) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

h) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

              Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir. Çıkarılan üyenin, içinde bulunulan yıla ait ödenti borcunu ödemesi zorunludur. Çıkan ve çıkarılan üye, derneğin malları üzerinde hiç bir hak ileri süremez.

Madde 12: Üyelik hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu  Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

d) Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.

e) Onursal üyeler dışında her üyenin varsa şube ve merkez genel kurullarında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

f) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

g) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Madde 13: Üyelik Yükümlülükleri

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ödentisi geri verilmez.

b) Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

c) Üyelik giriş ödentisi 20 (yirmi) Yeni Türk Lirası, yıllık üyelik ödentisi 30 (otuz) YTL dir.

d) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

e) Ödentiler varsa Şube Yönetim Kurulu’nca toplanır. Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu’na göndermekle yükümlüdürler. Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilecek üyelik ödentileri oranı Merkez Genel Kurulu’nca belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte birini geçemez.

f) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları

doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 21 gün içinde Kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Madde 14: Derneğin Kurucu Üyeleri

Biofeedback , Neurofeedback Psikiyatride QEEG ve ERP kullanımı Derneği kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır.

Uzm. Dr. Tanju Sürmeli

Prof. Dr. Sacit Karamürsel

Prof. Dr. Ahsen Orhon

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

Doç.Dr. Fevzullah Cihanser Erel

Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak

Uzm.Dr. İsmet Hadi Koş

Dr. Selma Kaya

Dr. Kürşat Salgar

Uz. Psikolog Şirin Düvenci

Uz. Psikolog Ayben Ertem

Uz. Psikolog Gül Elif Özer

Hale Sürmeli,BA

Kurucu üyeler arasından seçilmiş yanda kimlik bilgileri yazılı ilk 5 kişi ilk Merkez Genel Kurulu’na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Dr. Tanju Sürmeli

Dr. İsmet Hadi Koş

Doç.Dr. Fevzullah Cihanser Erel

Uz. Psikolog Ayben Ertem

Psikolog Gül Elif Özer

3. Bölüm

Madde 15: Derneğin Organları

Derneğin zorunlu organları, Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, varsa Şube Genel Kurulu, varsa Şube Yönetim Kurulu ve varsa Şube Denetim Kuruludur. Bu zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez.

Derneğin organları şunlardır:

I- Merkez Organları:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu

Tali Organlar

a) Merkez Onur Kurulu

b) Biofeedback Yeterlik Kurulu, Neurofeedback (Nöro-geribildirim)  Yeterlik Kurulu, QEEG kullanimi Yeterlik Kurulu

c) Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu

II- Şube Organları:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 16: Merkez Genel Kurulu

Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Onur Kurulu asıl üyeleri

b) Üye sayısı 20’ye kadar olan şubelerden iki, üye sayısı 20’den fazla olan şubelerden üye sayısının 10’a bölünmesi ile elde edilen ondalıklı sayının bir üst sayıya tamamlanması ile ortaya çıkan sayıda delege olmak üzere Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler. Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulu’nca değiştirilebilir.

c) İlk Merkez Genel Kurulu’nda kurucu üyeler.

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı

Madde 17 -

Olağan Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir, Mart ayında Merkez Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır. Ayrıca

ayda bir kez mümkünse toplantı yapmaları tavsiye olunur.

-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

-Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

          -Merkez Genel Kurulu’nun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır.

          - Ayrıca Merkez Genel Kurul üyeleri’nin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurul’da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür.

Madde 18: Merkez Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı

a) Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler.

c) Olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

d) Olağanüstü Genel Kurul’da, Genel Kurulu’nu tamamlamış şubelerin yeni seçilmiş delegeleri, Genel Kurulu’nu tamamlamamış şubelerinse son Genel Kurulu’nda seçilmiş delegeleri yer alır.

e) Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplantısında da olağan Merkez Genel Kurulu gündem kuralları geçerlidir. Merkez Genel Kurulu’nun

Madde 19: Toplantıya Çağrılması

a) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm Merkez Genel Kurulu üyelerine yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.

b) Merkez Genel Kurulu, dernek genel merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

c) Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

d) Merkez Genel Kurulu üyeleri, dernek merkez organı üyelerinin ve şube genel kurulları tutanaklarında seçilmiş oldukları bildirilen şube delegelerinin adlarının yazılı olduğu listede adlarının karşısını imzalayarak gen el kurula katılır. 

e) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

f) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

g) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

h) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

ı) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında Madde

18’de belirtilen üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Merkez Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır.

i) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

j) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle ertelenemez.

k) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

j) Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

k) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte

imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 20: Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Merkez Genel Kurulu üyelerinin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Merkez Genel Kurulu üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 21: Merkez Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Merkez Genel Kurulu Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğünde haklı nedenlerle olmak koşuluyla görevden almak.

c) Merkez bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Merkez Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d) Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek Kabul etmek.

e) Dernek merkezine ya da varsa şubelerine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

g) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

ı) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

i) -Derneğin vakıf kurması,

j) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir

k) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi. Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

l) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

m) Onur Kurulu’nca üyelikten çıkarılması önerilen ve Merkez Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınmış olanların durumunu görüşüp kararlaştırmak.

n) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

o) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.

ö) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

p)Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

r) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 22: Merkez Genel Kurul Kararları

a) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b) Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

c)Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Madde 23: Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a) Merkez Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Saymanlık, Dış İlişkiler Sekreterliği, Bilimsel Toplantılar Sekreterliği ve Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreterliği görevlerini paylaşırlar.

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye (ler) Merkez Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Merkez Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

e) Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

f) Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

g) Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 24: Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek.

b) Merkez Genel Kurulu’nun kararlarını uygulamaya geçirmek.

c) Geçen dönemin çalışma programını ve merkez genel bütçesi ile şubelerin Genel Kurulları’nca Kabul edilen şube bütçelerini, derneğin genel bütçesi olarak Merkez Genel Kurulu’na sunmak.

d) Şube Yönetim Kurulları’nın gelir ve gider kesin hesap bilanço işlemlerini ve bu konudaki şube Denetleme Kurulu raporlarını yıl sonunda incelemek.

e) Merkez Genel Kurulu’nun kararları doğrultusunda merkez ve /veya şubelerde yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

f) Gerekli görülen hallerde şubelerin denetlenmesi konusunda Denetleme Kurulu’na duyuruda bulunmak.

g) Merkez ve şubelerin alacağı taşınmazların satın alınması ya da merkez ve şubelere ait taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Genel Kurulu’na sunmak. Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

h) Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Merkez Genel Kurulu onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

i) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak ya da gerektiğinde şubelerden birinin Yönetim Kurulu’nu görevlendirmek.

Bu komisyonların ya da görevlendirilen Şube Yönetim Kurulları’nın uyması gereken kurallarla ilgili iç yönetmelikler hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra yürütülmesini sağlamak.

j) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel Sekreter’e Merkez Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

k) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak.

l) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.

m) Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak. Şube kurucularını görevlendirmek.

n) Merkez Onur Kurulu’nun aldığı üyelikten çıkarma kararını görüşerek, çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak.

Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek.

o) Madde 20’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Merkez Genel Kurulu’nu gün, yer,saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

p) Merkez Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

r)Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

s) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve   yetkileri kullanmak,

ş) Sayman’ın Merkez Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

t) Derneğin faaliyet alanı ile ilgili konularda getirilen yasal ve idari kısıtlamalara karşı, Derneğe veya Dernek üyelerine yönelik zarar verici beyan ve faaliyetlere karşı her türlü hukuki prosedürün işletilmesi,

__Bu hukuki prosedürün işletilmesinde gerekirse Dernek adına Derneği temsilen Avukat tutmak yetkisinin verilmesi”

__Derneğin kendi faaliyet alanı ile ilgili gerekli kamuoyunu yaratması ve gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması konularında gerekirse  yasama organı nezdinde Yasa teklifi önerisi hazırlayarak, yasal değişikliklerin yapılmasını sağlamak”

Madde 25: Merkez Denetim Kurulu

Merkez Denetim Kurulu’nun seçilmesi, iş bölümü, toplantı kuralları:

a) Merkez Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Denetim Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

e) Merkez Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, Merkez Yönetim Kurulu veya denetim kurulunun kalan üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

f) Merkez Denetim kurulunun senede bir kez MYK’ nu ve derneğin saymanını denetlemesi gerekir

Madde 26: Merkez Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu’na karşı sorumludur. Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

b) Merkez Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Merkez Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Merkez Genel Kurulu’na sunar.

c) Merkez Denetim Kurulu başvuru olduğunda veya gerek duyduğunda şube yönetim kurullarını veya şube denetleme kurullarını da (b) bendindeki ilkelere göre denetler. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Merkez Denetim Kurulu’nun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, derneğe ait yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine grime isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

f) Denetim sonrası gerektiğinde Madde 20,- a bendinde belirtilen esaslar içinde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 27: Merkez Onur Kurulu (Tali Kurul)

Merkez Onur Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Merkez Onur Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Onur Kurulu üyeleri, Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir.

Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.

c) Asıl üyelikten boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe seçilir

 

d) Merkez Onur Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun isteği veya kendiliğinden, Merkez Onur Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır.

e) Merkez Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar.

Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 5’e tamamlanır.

Madde 28: Merkez Onur Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Merkez Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

b) Biofeedback, Neurofeedback (Nöro-geribildirim), QEEG uygulayan hekimler arasındaki ve/veya hekimler-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralları belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda uyarı’dan başlayarak üyelikten çıkarma’ya kadar cezalar vermek.

 

c) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır.

-Üyelikten çıkarma cezası üstünde yaptırım gerektiği durumlarda ilgili Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak.

-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine   veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

Madde 29: Merkez Eşgüdüm Kurulu'nun oluşumu görev ve yetkileri

Merkez Eşgüdüm Kurulu 'nun üyelerini dernek yönetim kurulu seçer ve 5 (beş) kişiden oluşur. Görev ve yetkilerini yönetim kurulu belirler. İstişare organıdır.

Madde 30: Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan;

a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Merkez Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

e) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

f) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

g) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

h) Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

I) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

j) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

k) Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

m) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 31: Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan Yardımcısı;

a) Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

b) Merkez Yönetim Kurulu’nun ve / veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

c) Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’a vekalet eder.

Madde 32: Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

a) Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Genel Başkan’la birlikte Merkez Yönetim Kurulu

toplantılarını düzenler.

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Merkez Yönetim Kurulu’na

ve Genel Başkan’a bildirir.

e) Merkez Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

g) Şube Yönetim Kurulları’nın Merkez Yönetim Kurulları’na göndermek zorunda oldukları yıllık çalışma raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kurulu’na rapor eder ve Merkez Genel Kurulu’nda sunulacak dönem çalışma raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır.

h) Merkez Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Merkez Genel Kurulu’nda sunar.

Madde 33: Sayman’ın Görev ve Yetkileri

Sayman;

a) Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.

c) Merkez Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.

e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

h) Şube Yönetim Kurulları’nın Merkez Yönetim Kurulları’na göndermek zorunda oldukları yıllık

mali raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kurulu’na rapor eder ve Merkez Genel Kurulu’nda sunulacak dönem mali raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır.

i) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

j) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

k) Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Merkez Yönetim Kurulu

kararıyla yapar.

l) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.

m) Çek, makbuz, senet ve Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli

evrakı kasada saklar. Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı hemen

bankaya yatırır.

n) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa

defterine kaydederek imza karşılığı verir.

o) Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu’nun doğal üyesidir.

Madde 34: Diğer MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üstlendiği işlerden yukarıda tanımlananlar dışında kalanlarla ilgili görev ve yetkiler şöyledir:

I- Dış İlişkiler Sekreterinin görev ve yetkileri

a) Biofeedback , Neurofeedback Psikiyatride QEEG ve ERP kullanımı Derneği (BND)’nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslar arası mesleki dernek ya da birliklerle ilişkileri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adına yürütmek.

b) Uluslar arası ilişkilerde gerektiğinde Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’e eşlik ya da bulunmadıkları durumlarda BND’yi temsil etmek.

c) BND-MYK’nın belirlediği uluslararası BND politikasının alt yapısını hazırlamak, oluşturulmuş dış politikayı yürütmek.

d) Dış ilişkiler sekreteri görevini, BND’yi ilgilendiren her türlü dış gelişmeyi izlemek ve MYK’ya raporla bildirmek tarzında yerine getirir.

II- Bilimsel Toplantılar Sekreterinin görev ve yetkileri

a) Biofeedback , Neurofeedback Psikiyatride QEEG ve ERP kullanımı derneği’nce her yıl düzenli yapılacak ya da arada bir düzenlenecek bilimsel toplantıların eşgüdümünden ve toplantıların bilimsel, etik ve mesleki yönden BND ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.

b) Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu’ nun doğal üyesidir.

III- Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreterinin görev ve yetkileri

a) BND Bilimsel Çalışma Birimleri’nin BND ilkelerine uygun ve BND amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak eşgüdümü gerçekleştirmek.

b) Bu amaçla projeler geliştirilmesini sağlamak

c) BÇB - MYK ilişkilerinde iki yönlü bağlantıyı sağlamak.

Madde 35: Para Çekme Yetkisi

Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb.bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur.

Bir imza Sayman’ın, ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’den birinin olmalıdır.

4. Bölüm

Madde 36: Şube Açılması ve Çalışma Esasları

Şube açılmasına karar vermeye Merkez

Genel Kurulu yetkilidir.

a) Uygun görülen illerde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerde başvuru üzerine ya da Merkez Genel

Kurul üyelerinden beşte birinin önerisi üzerine salt çoğunlukla karar verilir.

b) Şube örgütünün kurulması konusunda, şube açılacak il ya da bölgede üye olma koşullarını taşıyan en az üç kişiyi Merkez Yönetim Kurulu görevlendirir.

Madde 37:

a) Merkez Yönetim Kurulu’nca şube kurmakla görevlendirilenler şube açılacak ilin en büyük mülki

amirine yazılı başvuruda bulunur. Bu başvuruda şube kurucularının adı-soyadı, baba adı, doğum

tarihi, doğum yeri, ikametgah adresi, uyruğu yer alır. Başvuruya “BND”nin tüzüğü’nden iki örnek ve kurucuların yetki belgeleri eklenir.

b) Şube kurulduktan sonra üye kaydetmeye başlar ve altı ay içinde de Şube Genel Kurulu’nu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

c) Şubeler doğrudan dernek merkezine bağlıdır.

Madde 38: Şube Organları

Her şube aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 39: Şube Genel Kurulu

a) Şube Genel Kurulu, Şubenin en yetkili organıdır.

b) Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

c) Şube genel kurul olağan toplantısı Genel Merkez

Genel Kurulu ile aynı yılda olmak üzere iki yılda bir

Mart ayında yapılır.

d) Şube Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısının gününü, saatini, yerini, gündemini belirler. Ayrıca Şube Genel Kurul üyeleri’nin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul’da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür.

e) Şube Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Şube Genel Kurulu, dernek şube merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

f) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi onbeş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm şube üyelerine elektronik posta veya yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.

g) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Genel Kurul çağrısında, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Her iki toplantıda da bulunması zorunlu Şube Genel Kurulu üyesi sayısının, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin toplamını aşması zorunludur.

h) Şube Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ya da

Merkez Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

i) Şube Genel Kurulu tutanaklarının ve alınan kararların mülki idareye iletilmelerinin yanısıra birer örneği Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.
 

Madde 40: Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri

şunlardır:

a) Başkan, başkan yardımcısı, iki sekreterden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu üyelerini seçmek ya da haklı bir nedenle olmak

koşulu ile gerekli görüldüğünde görevden almak.

 

c) Şube Yönetim Kurulu’nun dönem çalışmalarını, kesin hesaplarını ve bütçelerini, bunlara ilişkin Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyip Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmayacağına karar vermek.

d) Şube Yönetim Kurulu’nun yapmak istediği işlere ilişkin proje, program ve iş planlarını inceleyip, Merkez Genel Kurulu’ndan önce ön onayı vermek.

e) Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

f) Dernek Ana Tüzüğü’nün 10. maddesinin (b) fıkrasına göre Merkez Genel Kurulu üyesi olacak delegeleri seçmek.

Madde 41: Şube Yönetim Kurulu

a) Şube Yönetim Kurulu beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube GenelKurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Bilimsel Toplantılar Sekreteri’ni seçerler.

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye (ler) Şube Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Şube Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

e) Toplantı ve karar konularında, Merkez Yönetim Kurulu kararları ve talimatları dikkate alınır.

Madde 42: Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun şubeyle ilgili kararlarını uygulamaya geçirmek.

b) Geçen dönemin çalışma programını, mali işlemlerinive bütçesini Şube Genel Kurulu’na sunmak.

c) Şubenin alacağı taşınmazların satın alınması ya da şubeye ait taşınmazların satılması konusunda  şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak.

d) Madde 41’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Şube Genel Kurulu’nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

e) Şube Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

f) Sayman’ın, Şube Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

g) Bütçeyi Şube Genel Kurulu’nda kabul edilen haliyle, Merkez Yönetim Kurulu’nun yönlendirmeleri doğrultusunda uygulamak. Hesap durumunu, yılda bir kez olmak üzere, Şube Genel Kurulu olduğu yıllarda Genel Kurul tutanaklarıyla birlikte Genel Kurul’dan hemen sonra ve Genel Kurul’u takiben 12. ayın sonunda, Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek.

h) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği işleri yapmak.

i) Madde 31’de belirtildiği gibi şubeye kayıtlı üye sayısına göre belirlenecek oranda Şube Yönetim Kurulu üyesi ile Merkez Eşgüdüm Kurulu’nda şubenin temsil edilmesini sağlamak.

Madde 43: Şube Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

a) Şubeyi özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Şube Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

d) Şubenin yapacağı işlerde üyelerin üstlendikleri görevleri izler, Şube Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

e) Görevde bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

Madde 44: Şube Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

a) Şube Yönetim Kurulu’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

b) Şube Yönetim Kurulu’nun ve/veya Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

c) Bulunmadığı hallerde Başkan’a vekalet eder.

Madde 45: Şube Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

a) Şube Yönetim Kurulu ve Başkan’a karşı sorumludur.

b) Başkan’la birlikte Şube Yönetim Kurulu Toplantılarını düzenler.

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d) Şube Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür. Sonuçları Şube Yönetim Kurulu’na ve Başkan’a bildirir.

e) Şube Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

f) Büro personelinin amiri olarak çalışma düzenini sağlar.

g) Şube Yönetim Kurulu’nun Dernek merkezi’ne göndermek zorunda olduğu bilgi ve belgelerin hazırlanıp gönderilmesinden sorumludur.

h) Şube Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Şube Genel Kurulu’nda sunar.

Madde 46: Şube Saymanı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 35’da belirtilen MYK Saymanı görevlerini şube temelinde yerine getirmek.

Madde 47: Şube Bilimsel Toplantılar Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Madde 26’da belirtilen MYK Bilimsel Toplantılar Sekreteri’nin Görevlerini Şube temelinde yerine getirir.

Madde 48: Şube Denetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Şube Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye (ler) Şube Denetim Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Şube Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Madde 49: Şube Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şube Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu’na Kuruluna karşı sorumludur.

b) Şube Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonuçlarını Şube Yönetim Kurulu’na, Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 12’de belirtilen esaslar içinde Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

5. Bölüm: DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Madde 50: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelik başvuru ödentisi.

b) Yıllık üyelik ödentisi.

c) Bağış ve yardımlar.

d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

e) Mevduat faizleri.

f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. Şeylerin satışından elde edilen gelirler.

g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Madde 51: Derneğin Gelir ve giderlerde usul ve dernek defterleri

a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile ya da bankalar aracılığıyla toplanır. Giderler için karşılığında fatura ya da fiş alınır veya harcama belgesi düzenlenir. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.

b) Resmi alındı belgesi bulunmadığı durumlarda, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak bastırılır. Şubeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından bastırılan alındı belgelerini kullanmak zorundadır.

c) Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır.

d) Merkez ya da şube yönetim kurulları, kendileri adına dernek gelirlerini toplayacak kişileri yönetim kurulu kararıyla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

e) Tutulması zorunlu defterler noterlikçe onaylanmış olmalıdır.

Madde 52: Derneğin borçlanma usulleri

Merkez ya da şube yönetim kurulları kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamazlar.

Madde 53: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek

a) Dernek psikiyatri ve toplum ruh sağlığı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.

b) Bu projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle ön görüşmeler yapmak, proje hazırlığında bulunmak, projenin yürütülmesi vb konularda Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

c) Merkez Yönetim Kurulu bu doğrultuda alt kurullar kurabilir veya doğrudan bazı üyelerini görevlendirebilir.

Madde 54: Dernek Kasası’nda Bulundurulacak Para Miktarı

Derneğin Merkez ve Şube kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’nca saptanır.

Madde 55: Derneğin Giderleri

a) Yönetim ve büro giderleri.

b) Demirbaş eşya giderleri.

c) Yayın ve yazışma giderleri.

d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş

işlerin giderleri.

Madde 56: Derneğin Ödemeleri

a) Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu’nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman ya da Sayman Yardımcısı tarafından ödenir.

b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.

c) Dernek Merkezi ve Şubeler için hesap dönemi, iki olağan Genel Kurul arasındaki iki takvim yılıdır.

Madde 57: Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Dernek adına Merkez Yönetim Kurulu ya da şube adına Şube Yönetim Kurulu’nun noterce onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

a) Şube üyelerinin yazılacağı üye kayıt defteri ve Merkezde derneğin bütün üyelerinin kaydedileceği üye kayıt kütüğü: Bu defterlere, üyelerin kişisel ve mesleki kimlik bilgileri, adresleri, yıllık ödenti yükümlülüklerini ödeyip ödemedikleri ve Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen başka kişisel bilgilerinin kaydı tutulur.

b) Yönetim Kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri: Bu deftere Yönetim Kurulu Kararları tarih ve sayı sırasıyla günü gününe yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Gelen ve giden evrakların işleneceği evrak defterleri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sayı sırasıyla

bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların aslı, giden evrakların kopyası usulüne uygun olarak dosyalanır. Dernek organında iş ve yazışma konularına göre bir sistem oluşturulur.

d) Gelir ve gider defteri: Dernekle ilgili alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan bütün paralar da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar adresleri ile birlikte belir tilerek, günü gününe tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

e) Bütçe, kesin hesap, bilanço defteri: Dönem bütçeleri ile gelir ve gider yıl sonu kesin hesap durumları bu deftere yazılır. Hesap bağlandığında Yönetim Kurulu’nca imzalanır.

f) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur.

g) Alındı belgesi kayıt defteri: Defterdarlık ya da Maliye Muhasebe Müdürlüğü’nce verilen alındı belgeleri sıra ve seri numaralarına göre bu deftere kaydedilir. Alındı belgeleri zimmetle alınır ve teslim edilir.

h) Değerli makbuzlar defteri: Gider makbuzları, aynı bağış ya da kabullere ait makbuzlar ve çekler bu deftere sıra ve seri numarasına göre kaydedilir.

Makbuzlar yeminli matbaalarda hazırlatılır. Zimmetle alınır ve verilir.

- Dernek Muhasebe planı gereğince, tahsilat ve harcamaların denetimini ve muhasebesini kolaylaştırmak üzere, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği öteki yardımcı cetvel ve defterler de Sayman’ın sorumluluğu altında tutulur.

- İptal edilen makbuzların, Sayman tarafından iptal nedeni açıkça yazılıp imzalanması ve Genel Başkan’ca onaylanması zorunludur. Bu makbuzların aslı ve kopyası aynen kalır.

Madde 58: Değerli Defter, Makbuz ve Evrak’ın Saklanması

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.

b) Bunların imhası Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

6. Bölüm: MALİ HÜKÜMLER

Madde 59: Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.

b) Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde bir Şube Yönetim Kurulu’na, Dernek Merkezi adına tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir.

c) Şubelerin bulunduğu yerlerdeki taşınmaz malların kullanımı ise şubeye aittir. Gelir getiren  işyerlerinden elde edilen geliri şube yönetimi tahsil eder. Ancak, Dernek Merkezi’ne gönderilecek pay oranı Merkez Genel Kurulu’nda alınacak kararla belirlenir.

d) Dernek gelirlerinin en az % 80’i Dernek amaçlarına harcanır.

Madde 60: Yolluklar

Memur ve uzmanlara, Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Miktar tespiti konusunda Yönetim Kurulları yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

Madde 61: Dernek Merkezi’ne Ayrılacak Paylar

a) Şubelerin topladıkları üyelik başvuru ödentisi, yıllık üyelik ödentisi, bağışlar, işletme gelirleri, bilimsel ya da sosyal toplantılardan elde edilen gelirlerin bir bölümünün Dernek Merkezi’ne gönderilmesi zorunludur. Bu gelirlerin Dernek Merkezi’ne gönderilecek oranları Merkez Genel Kurulu’nca belirlenir.

b) Gelirlerden aktarılacak Merkez payı her ayın ilk beş gününde Dernek Merkezi hesabına aktarılır.

c) Şube bütçelerinin hazırlanması sırasında Merkez Genel Kurulu’nca belirlenecek orana göre tahmini gelirlerin belirlenen miktarı Merkez payı olarak bütçenin gider kısmına konur.

d) Merkez Yönetim Kurulu gerektiği durumlarda, ihtiyaç fazlasını mali durumu yetersiz olan şubelere gönderebilir.

e) Merkez payını bütçesine koyup da gönderemeyecek durumda olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vererek onay almak zorundadırlar.

f) Şubeler arasında yardımlaşma Merkez Yönetim Kurulu onayı alınarak yapılabilir.

Madde 62: Bildirge verme yükümlülüğü

a) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, her yılın Nisan ayı sonuna dek bağlı oldukları ilin dernek müdürlüğü’ne faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri bildirge ile vermekle yükümlüdürler.

b) Şube Yönetim Kurulları üye kayıt bilgilerini, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yılın Şubat ayının sonuna dek Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

7. Bölüm: FESİH, KAPATMA VE TASFİYE

Madde 63: Derneğin Feshi ve Kapatma

a) Derneğin feshi, Merkez Genel Kurulu’nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 21. Madde hükümlerine göre Merkez Genel Kurulu ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir. 

b) Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.

c) Dernek Merkezi’nin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.

d) Şubenin kendini feshi bu maddenin (a) fıkrasındaki kurallara göre yapılabilir. Bu durumda, Şube Genel Kurulu’nun fesih kararının, mülki idare yanında Dernek Merkezi’ne de bildirilmesi zorunludur.

e) Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 87, 88 ve 89. maddeleri hükümlerinde yazılı koşullar gerçekleşmişse dernek ya da şube usulüne göre fesholunur.

Madde 64: Tasfiye

a) Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümleri’ne göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma haklarınin kime devredilecegine genel kurul karar verir.

b) Şubelerin kapatılması halinde tüm taşınır – taşınmaz malları, paraları, gelir getiren işleri, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Dernek Merkezi’ne devredilir.

8. Bölüm: SON HÜKÜMLER

Madde 65: Ücretlendirme

Yönetim Kurulu üyeleri görev karşılığı ücret almazlar, gönüllü çalışırlar. Üyelerin harcamaları belgelendirdikleri takdirde karşılanır, karayolu harcamaları idari mali çizelgeye göre ödenir.

Madde 66: Zorunlu Olmayan Organlar

Yönetim Kurulu ile görev sorumluluğunu paylaşan organlar, yan kuruluşlar ve görevler oluşturulabilir. Bunların; ad, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kuruldan geçirilen bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 67: Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

             

Madde 68: Tüzük Değişikliği

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Tüzük değişikliği için karar, toplantıda bulunan üyelerin 2/3’ünün olumlu oyu ile alınır ve gazetede yayınlanır.

Madde 69: Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu tüzük 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Madde 70: Yürütme

Bu tüzüğü Biofeedback , Neurofeedback Psikiyatride QEEG ve ERP kullanımı Derneği Merkez  Yönetim Kurulu yürütür.

Madde 71: Yürürlük

Kurucu üyelerin 26 Mart 2016 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve 26 Mart 2016 tarihinde yapılan değişikliklerle birlikte Yürürlük maddesi dahil 71 maddeden oluşan bu tüzük, mülki idarece onayından sonra yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Üyeleri

1- Uzm. Dr. Tanju Sürmeli                (Yönetim Kurulu Başkanı)

2- Prof. Dr. Erbil Dursun                    (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

3- Prof Dr. Ahmet Dirican                (Yönetim Kurulu Üyesi)

4- Yrd. Doç. Dr. Adil Deniz Duru     (Yön.Kurulu Üyesi-Genel Sekreter)

5- Uzm.psikolog Ayben Ertem       (Yön.Kurulu Üyesi-Sayman)

Uzm. Tanju Sürmeli        Prof.Dr. Erbil Dursun        Prof.Dr.Ahmet Dirican

Yön.Kurulu Başkanı        Yön.Kurulu Başk.Yard.      Yön.Kurulu Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr. Adil Deniz Duru                       Uzm.Psikolog Ayben Ertem

Yön.Kurulu Üyesi-Genel Sekreter              Yön.Kurulu Üyesi-Sayman

bottom of page